سيستم: مجموعه‌اي‌ست که در آن تمام اجزاي تشکيل دهنده‌ي آن با هم در ارتباط هستند و به‌صورت يکپارچه عمل مي‌کنند و اجزاء به صورت مجزا ومنفک از هم نيستند.سيستم کشاورزي: منظور از سيستم کشاورزي اجزاي تشکيل دهنده آن اعم از خاک، گياه، ميکروارگانيسم ها، انسان، حشرات و...با هم در ارتباط نزديکي هستند که به صورت يکپارچه با هم عمل مي کنند و هيچ يک از اين اجزاء را نبايد به‌صورت مجزا درنظر گرفت که برخلاف کشاورزي مدرن و صنعتي درکشاورزي اکولوژيک کشاورزي به‌عنوان يک سيستم درنظرگرفته مي‌شود.
فناوري‌هاي بوم سازگار: فناوري‌هايي که با محيط زيست سازگار بوده و استفاده از روش‌ها و عملياتي که بر خلاف جهت محيط نباشند، براي بارور و حاصلخيز کردن خاک کشاورزي از کودهاي بيولوژيک (کودهاي زيستي) که منشا زيستي و طبيعي دارند استفاه مي‌كنيم....